Muzeul Naţional de Artă al României

Despre muzeu

1837 - Domnitorul Alexandru Ghica transformă în palat de ceremonie casa construită în 1820 de Dinicu Golescu pe Podul Mogoşoaiei, pe locul ocupat acum de aripa de sud a clădirii muzeului.

 

Noul Muzeul al Republicii, înființat în 1948, a cuprins încă de la înființare un atelier de restaurare cu caracter general, dedicat lucrărilor din patrimoniul muzeului. Odată cu trecerea anilor, responsabilitățile acestuia s-au diversificat iar gradul sporit de profesionalizarea a personalului a permis înființarea unor ateliere specializate în funcție de tehnici și materiale. Atribuțiile secției de restaurare au crescut în complexitate, incluzând și activități de formare practică a participanților la cursurile post-universitare de specializare în funcție de disciplinele pentru care aceștia urmau a fi atestați. În anii 1970 și 1980 secția de restaurare a funcționat și ca laborator zonal. În această calitate personalul secției acorda asistență de specialitate unor muzee care nu dispuneau de ateliere și specialiști proprii. Pe măsură ce noi generații de absolvenți s-au specializat în diferite discipline ei au continuat să lucreze fie pentru acest muzeu fie pentru alte muzee din țară.

2015 

Certificatul de excelenţă TripAdvisor pentru anul 2015, acordat şi în acest an Muzeului Naţional de Artă al României de către cunoscutul portal de promovare turistică TripAdvisor.com, graţie recenziilor favorabile primite din partea vizitatorilor.

image

Noul romantism negru
Coord. Christoph Tannert, trad. Vlad A. Arghir

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2017

 

Preţ: 10,00 lei

image

REPERTORIUL PICTURII ROMÂNEŞTI MODERNE, Vol. II
Catalog de Costina Anghel, Mariana Vida

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-57-3

Preţ: 65,00 lei

image

Gravura italiană din secolele XV-XVI & Școala de la Fontainbleau în colecția Muzeului Național de Artă al României, București
Autori catalog: Dana Crișan cu colaborarea lui Radu Bercea

Editura Muzeul Național de Artă al României, 2016

ISBN 978-606-8029-52-8

Preţ: 28,00 lei

Expunerea este accesibilă pentru vizitatorii cu handicap locomotor, în prezenţa unui însoţitor.

I. Despre instituție

1.1 Legislație privind organizarea și funcționarea instituției

1.2 Conducerea

1.3 Organizare

1.3.1 Regulament de organizare și funcționare

1.3.2 Organigrama instituției

1.3.3 Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/ coordonarea sau sub autoritatea instituției

1.3.4 Carieră

1.4 Programe și strategii

1.5 Rapoarte și studii

1.5.1 Rapoarte

1.5.2 Studii

        1.6. Tarife


II. Informații de interes public

2.1 Solicitări

2.2 Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3 Buget

2.4 Bilanț

2.5 Achiziții publice

2.6 Declarații de avere și interese

2.7 Situația drepturilor salariale și tipurile de beneficii

2.8 Formulare tip


III. Contact

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:

 

- Şef birou gr. II (1 post);
- Șef secție Restaurare (1 post);
- Şef atelier SII (1 post);

- Șef secție Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing;
- Muzeograf S II - (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. I (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing).

 

REZULTATUL SELECȚIEI DE DOSARE

REZULTATE PROBĂ CONCURS DIN 16.05.2017

REZULTATE PROBĂ CONCURS ȘEF SECȚIE RESTAURARE DIN 22.05.2017

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ SECȚIA EDUCAȚIE DIN 22.05.2017În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 20 aprilie - 25 mai 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Şef birou gr. II (1 post);
- Șef secție Restaurare (1 post);
- Şef atelier SII (1 post).

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc până la data de 05 - 08 mai 2017;
b) proba scrisă pe data de 16 mai 2017, ora 10.00;
c) interviul pe data de 22 mai 2017, ora 10.00.

Calendarul concursului

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 04 mai 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 

ŞEF BIROU gr. II - 1 post Birou Artă Europeană și Decorativă

Cerinţele postului:

- studii superioare de specialitate: istoria artei;
- cursuri ”bazele muzeologiei” și / sau ”bazele conservării științifice”; cursuri post-universitare de profil.
- minimum 2 ani vechime în specialitate.
- cunoașterea limbii engleze;
- cunoștințe specifice de artă europeană.

BIBLIOGRAFIE

- Comment gérer un musée: Manuel pratique, ICOM, 2006
Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2003;
Managementul activităților muzeale, Ioan Opriș, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2001;
Management în cultură, Vasile Zecheru, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2001;
- Bazele muzeologiei, Radu Florescu, Ed. Universității ”Dimitrie Cantemir”, București, 2000;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor șui colecțiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

 

ȘEF SECȚIE RESTAURARE - 1 post Secția Restaurare

Cerințele postului:

- studii superioare de restaurare;
- atestat agreat de Ministerul Culturii, expert acreditat Ministerul Culturii;
- minimum 2 ani în specialitate;
- minimum 10 ani în muncă;
- cunoștințe avansate de operare în PC;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.


BIBLIOGRAFIE

- C.V. Horie, Materials for conservation. Organic Consolidants, Adhesives and Coatings, ed. Butterworth-Heinemann, 1987.
- Liliane Masschelein - Kleiner, Ancient Binding Media, Varnishes and Adhesives, ICCROM, 1985.
- Nathan Stolow, Conservation and exhibitions : packing, transport, storage, and environmental considerations, Boston : Butterworths, 1987.
- M. Richard, M. F. Mecklenburg, R. Merrill, Art in Transit: Handbook for Packing and Transporting Paintings, 1-4, Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1991.
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

ŞEF ATELIER SII - 1 post Atelier Întreținere


- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă, specializarea ingineria instalaţiilor;
- minimum 3 ani vechime în specialitate;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

BIBLIOGRAFIE


- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,aprobate prin Ordinul nr1430/2005
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
- Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 şi H.G. nr. 955/2010 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Norme de siguranţă la foc a construcţiilor - P118/99;
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice Ministerului Culturii, aprobate prin OMC nr. 4138/1999;
- Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii; muzee, expoziţii de artă, etc.;
- Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România; manual de instalaţii; instalaţii încălzire vol. (I), sanitare vol. (S), ventilaţie/climatizare (V), Ed. Artteco, Buc. 2010;
- L. Dumitrescu, Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980;
- St. Vintilă, Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995;
- M. Ilina, Instalaţii încălzire şi reţele termice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1985;
- Cornel Bianchi, Ovidiu Centea, Instalații electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973;
- A. Georgescu, Lumina naturală şi culoarea în sistemele de iluminat integrate, iluminat natural, iluminat artificial;
- V. Gligor, Controlul iluminatului şi reabilitarea instalaţiilor de iluminat.

TEMATICĂ

- Ventilarea mecanica și climatizarea, alcătuirea unei instalații de ventilație mecanica, aparate de ventilatie si incalzire , chillere si CTA-uri, climatizare ;
- Sisteme de încălzire –generalități, principalele echipamente si materiale folosite la instalatiile de încălzire , centrale termice-generalități ;
- Instalații de stingere incendiilor si evacuare fum ;
- Sisteme de iluminat general, muzeal ; sisteme de iluminat de siguranță;
- Mărimi, unități, masuri fotometrice, temperatura de culoare si nivelul de iluminare;
- Surse de iluminare, sistem de control al iluminatului;
- Dimensionări circuite ;
- Respectarea normelor securității si sănătății în muncă a Normelor PSI în activitatea de întreținere;
- Măsuri elementare de asigurare la seisme în depozite de patrimoniu;
- Sistemul calității în construcții.


 

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 20 aprilie - 31 mai 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

- Șef secție Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing;

- Muzeograf S II - (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);

- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);

- Referent S gr. I (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);


Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 05-08 mai 2017;
b) proba scrisă eliminatorie la limba străină va avea loc pe data de 16 mai 2017, ora 1000; NOTA OBŢINUTĂ NU ARE PONDERE LA MEDIA FINALĂ;
c) proba scrisă de specialitate va avea loc pe data de 22 mai 2017, ora 10.00;
d) interviul va avea loc pe data de 26 mai 2017, ora 10.00.

Calendarul concursului

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 04 mai 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 

ȘEF SECȚIE (Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerințele postului:

- studii superioare de istoriei artei și/sau istoria culturii;
- constituie un avantaj participarea la cursuri de formare în domeniul comunicării, educației non-formale, psihologie, pedagogie sau sociologie;
- minimum 2 ani vechime în specialitate;
- cunoașterea legislației privind funcționarea muzeelor;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
- abilităţi pentru lucrul cu publicul;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- cunoștințe de operare PC;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.


BIBLIOGRAFIE


Muzeul Național de Artă al României. Ghidul Colecțiilor, Ed. RMN, 1999; 
Management muzeal și educație muzeală în România, Ed. Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam, 2010;
- David Dean, Museum Exhibition, Theory and Practice, Ed. Routledge, 2000;
- Fiona McLean, Marketing the Museum, Ed. Routledge, 1998;
- Nicholas Mirzoeff, Visual Culture Reader, Ed. Routledge, 2001;
- Ioan Opriș, Managementul muzeal, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009;
- Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu Focus. Cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, Ed. Colias, București, 2008.


MUZEOGRAF S II (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerințele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, științe socio-umaniste;
- cursuri de formare în domeniul educației non-formare, psihologiei, pedagogiei sau sociologiei;
- minimum 1 an vechime în domeniu;
- minim 1 an vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE:

Muzeul Național de Artă al României. Ghidul Colecțiilor, Ed. RMN, 1999;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Editura Electa, 1998;
Muzeul Colecţiilor de Artă,  Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Eilean Hooper Greenhill, The Educational Role of the Museum,  Ed. Routledge, 2014;
- G.E. Hein, Learning in the museum,  Ed. Routledge, 2010.

 

REFERENT S IA ( 1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei,
jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 4 ani vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE


Management muzeal şi educaţie muzeală, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Fiona McLean, Marketing the museum, Routledge London and New York, 1998;
Practica relaţiilor publice în muzee, Alexandra Zbuchea coordonator, Editura Comunicare.ro SNSPA, Bucureşti, 2014;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999.


REFERENT S I/ debutant - (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei, jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 1 an vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE

Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;

 

Manager,
Călin Stegerean

Întocmit,
Luminița Neagu
Șef Serv. Resurse Umane.