Muzeul Naţional de Artă al României

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:

 

- Şef birou gr. II (1 post);
- Șef secție Restaurare (1 post);
- Şef atelier SII (1 post);

- Șef secție Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing;
- Muzeograf S II - (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. I (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing).

 

REZULTATUL SELECȚIEI DE DOSARE

REZULTATE PROBĂ CONCURS DIN 16.05.2017

REZULTATE PROBĂ INTERVIU DIN 22.05.2017În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 20 aprilie - 25 mai 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Şef birou gr. II (1 post);
- Șef secție Restaurare (1 post);
- Şef atelier SII (1 post).

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc până la data de 05 - 08 mai 2017;
b) proba scrisă pe data de 16 mai 2017, ora 10.00;
c) interviul pe data de 22 mai 2017, ora 10.00.

Calendarul concursului

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 04 mai 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 

ŞEF BIROU gr. II - 1 post Birou Artă Europeană și Decorativă

Cerinţele postului:

- studii superioare de specialitate: istoria artei;
- cursuri ”bazele muzeologiei” și / sau ”bazele conservării științifice”; cursuri post-universitare de profil.
- minimum 2 ani vechime în specialitate.
- cunoașterea limbii engleze;
- cunoștințe specifice de artă europeană.

BIBLIOGRAFIE

- Comment gérer un musée: Manuel pratique, ICOM, 2006
Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Aurel Moldoveanu, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2003;
Managementul activităților muzeale, Ioan Opriș, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2001;
Management în cultură, Vasile Zecheru, Ed. Centrului de Pregătire și Formare a Personalului din Instituțiile de Cultură, București, 2001;
- Bazele muzeologiei, Radu Florescu, Ed. Universității ”Dimitrie Cantemir”, București, 2000;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor șui colecțiilor publice, republicată, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
- Hotărârea Guvernului nr. 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile.

 

ȘEF SECȚIE RESTAURARE - 1 post Secția Restaurare

Cerințele postului:

- studii superioare de restaurare;
- atestat agreat de Ministerul Culturii, expert acreditat Ministerul Culturii;
- minimum 2 ani în specialitate;
- minimum 10 ani în muncă;
- cunoștințe avansate de operare în PC;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.


BIBLIOGRAFIE

- C.V. Horie, Materials for conservation. Organic Consolidants, Adhesives and Coatings, ed. Butterworth-Heinemann, 1987.
- Liliane Masschelein - Kleiner, Ancient Binding Media, Varnishes and Adhesives, ICCROM, 1985.
- Nathan Stolow, Conservation and exhibitions : packing, transport, storage, and environmental considerations, Boston : Butterworths, 1987.
- M. Richard, M. F. Mecklenburg, R. Merrill, Art in Transit: Handbook for Packing and Transporting Paintings, 1-4, Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1991.
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

ŞEF ATELIER SII - 1 post Atelier Întreținere


- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura inginerie civilă, specializarea ingineria instalaţiilor;
- minimum 3 ani vechime în specialitate;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională.

BIBLIOGRAFIE


- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii; Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,aprobate prin Ordinul nr1430/2005
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
- H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
- Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 şi H.G. nr. 955/2010 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Norme de siguranţă la foc a construcţiilor - P118/99;
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice Ministerului Culturii, aprobate prin OMC nr. 4138/1999;
- Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii; muzee, expoziţii de artă, etc.;
- Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România; manual de instalaţii; instalaţii încălzire vol. (I), sanitare vol. (S), ventilaţie/climatizare (V), Ed. Artteco, Buc. 2010;
- L. Dumitrescu, Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura Tehnică, Bucureşti, 1980;
- St. Vintilă, Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1995;
- M. Ilina, Instalaţii încălzire şi reţele termice, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1985;
- Cornel Bianchi, Ovidiu Centea, Instalații electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973;
- A. Georgescu, Lumina naturală şi culoarea în sistemele de iluminat integrate, iluminat natural, iluminat artificial;
- V. Gligor, Controlul iluminatului şi reabilitarea instalaţiilor de iluminat.

TEMATICĂ

- Ventilarea mecanica și climatizarea, alcătuirea unei instalații de ventilație mecanica, aparate de ventilatie si incalzire , chillere si CTA-uri, climatizare ;
- Sisteme de încălzire –generalități, principalele echipamente si materiale folosite la instalatiile de încălzire , centrale termice-generalități ;
- Instalații de stingere incendiilor si evacuare fum ;
- Sisteme de iluminat general, muzeal ; sisteme de iluminat de siguranță;
- Mărimi, unități, masuri fotometrice, temperatura de culoare si nivelul de iluminare;
- Surse de iluminare, sistem de control al iluminatului;
- Dimensionări circuite ;
- Respectarea normelor securității si sănătății în muncă a Normelor PSI în activitatea de întreținere;
- Măsuri elementare de asigurare la seisme în depozite de patrimoniu;
- Sistemul calității în construcții.


 

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 20 aprilie - 31 mai 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

- Șef secție Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing;

- Muzeograf S II - (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);

- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);

- Referent S gr. I (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);


Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 05-08 mai 2017;
b) proba scrisă eliminatorie la limba străină va avea loc pe data de 16 mai 2017, ora 1000; NOTA OBŢINUTĂ NU ARE PONDERE LA MEDIA FINALĂ;
c) proba scrisă de specialitate va avea loc pe data de 22 mai 2017, ora 10.00;
d) interviul va avea loc pe data de 26 mai 2017, ora 10.00.

Calendarul concursului

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 04 mai 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 

ȘEF SECȚIE (Educație, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerințele postului:

- studii superioare de istoriei artei și/sau istoria culturii;
- constituie un avantaj participarea la cursuri de formare în domeniul comunicării, educației non-formale, psihologie, pedagogie sau sociologie;
- minimum 2 ani vechime în specialitate;
- cunoașterea legislației privind funcționarea muzeelor;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
- abilităţi pentru lucrul cu publicul;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- cunoștințe de operare PC;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.


BIBLIOGRAFIE


Muzeul Național de Artă al României. Ghidul Colecțiilor, Ed. RMN, 1999; 
Management muzeal și educație muzeală în România, Ed. Asociația Muzeelor din Olanda, Amsterdam, 2010;
- David Dean, Museum Exhibition, Theory and Practice, Ed. Routledge, 2000;
- Fiona McLean, Marketing the Museum, Ed. Routledge, 1998;
- Nicholas Mirzoeff, Visual Culture Reader, Ed. Routledge, 2001;
- Ioan Opriș, Managementul muzeal, Ed. Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2009;
- Alexandra Zbuchea, Loredana Ivan, Muzeu Focus. Cum să cunoaștem mai bine vizitatorii muzeelor, Ed. Colias, București, 2008.


MUZEOGRAF S II (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerințele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, științe socio-umaniste;
- cursuri de formare în domeniul educației non-formare, psihologiei, pedagogiei sau sociologiei;
- minimum 1 an vechime în domeniu;
- minim 1 an vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE:

Muzeul Național de Artă al României. Ghidul Colecțiilor, Ed. RMN, 1999;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Editura Electa, 1998;
Muzeul Colecţiilor de Artă,  Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Eilean Hooper Greenhill, The Educational Role of the Museum,  Ed. Routledge, 2014;
- G.E. Hein, Learning in the museum,  Ed. Routledge, 2010.

 

REFERENT S IA ( 1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei,
jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 4 ani vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE


Management muzeal şi educaţie muzeală, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Fiona McLean, Marketing the museum, Routledge London and New York, 1998;
Practica relaţiilor publice în muzee, Alexandra Zbuchea coordonator, Editura Comunicare.ro SNSPA, Bucureşti, 2014;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999.


REFERENT S I/ debutant - (2 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei, jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 1 an vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

BIBLIOGRAFIE

Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;

 

Manager,
Călin Stegerean

Întocmit,
Luminița Neagu
Șef Serv. Resurse Umane.