Muzeul Naţional de Artă al României

REZULTATE CONCURSULUI DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 09.03 - 16.04.2018


REZULTATE CONCURS - INTERVIU 


REZULTATE CONCURS - PROBA SCRISĂ


REZULTATE SELECȚIE DOSARE


În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 9 martie - 16 aprilie 2018, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant:

- Paznic (1 post) - Birou Securitate, Pază, Supraveghere

 


Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în perioada 23 - 26 martie 2018;
b) proba scrisă pe data de 3 aprilie 2018, ora 10.00;
c) interviul pe data de 11 aprilie 2018, ora 10.00.

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie);
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

CALENDARUL CONCURSULUI

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 22 martie 2018, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

Paznic

Cerințele postului:
- studii generale sau medii;
- atestat de calificare profesională „ agent de securitate”.

Bibliografie:

Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată:

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II
- Secțiunea I - Formele de pază - Paza cu efective de jandarmi
- Secțiunea II - Paza Proprie
- Secțiunea IV, art. 20, alin. 5 - Definiția serviciului de pază
- Cap. V
- Secțiunea I - Selecţia și angajarea personalului de pază
- Secțiunea II - Atestarea și pregătirea personalului de pază

- Cap. VI – Atribuţiile personalului de pază

- Cap. VIII - Obligațiile Ministerului de Interne

- Cap. X – Dispoziţii finale.

- H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II – Paza proprie;
- Cap. III – Selecţia, atestarea, angajarea şi pregătirea personalului de pază;
- Anexa 1, 2, 3 și 5 la normele metodologice.

- Legea 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată

- Cap. I – Dispoziţii generale;
- Cap. II – Patrimoniul muzeal.

- Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

- Cap. I, Secţiunea a II-a - Definiţii;
- Cap. III – Informații secrete de serviciu.

- H.G. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
- Art. 1-6, art. 8, 10 şi 11.

 

Manager interimar,
arh. Liviu Constantinescu

 

Întocmit,
Luminița Neagu
Șef Serv. Resurse Umane