Muzeul Naţional de Artă al României

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE:

 

- Şef laborator S, gr. II (1 post) - Laborator Restaurare Pictură Șevalet;
- Șef serviciu S, gr. II (1 post) - Serviciu Economic;
- Economist S, gr. IA (1 post) - Serviciu Economic;
- Casier M (2 posturi) - Serviciu Economic;
- Şef atelier S, gr. II (1 post) - Atelier Întreținere;

- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. I (3 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing).În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 21 iunie - 25 iulie 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante:

- Şef laborator S, gr. II (1 post) - Laborator Restaurare Pictură Șevalet;
- Șef serviciu S, gr. II (1 post) - Serviciu Economic;
- Economist S, gr. IA (1 post) - Serviciu Economic;
- Casier M (2 posturi) - Serviciu Economic;
- Şef atelier S, gr. II (1 post) - Atelier Întreținere;

Concursul constă în 3 etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc până la data de 5 - 6 iulie 2017;
b) proba scrisă pe data de 14 iulie 2017, ora 10.00;
c) interviul pe data de 20 iulie 2017, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);
- alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 4 iulie 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

 

Şef laborator S, gr. II - 1 post Laborator Restaurare Pictură Șevalet

Cerințele postului:

- studii superioare de restaurare;
- atestat agreat de Ministerul Culturii, expert acreditat Ministerul Culturii;
- minimum 2 ani în specialitate;
- minimum 10 ani în muncă;
- cunoștințe avansate de operare în PC;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Bibliografie:

- Roger van Schoute, Helene Verougstraete-Marcq, Scientific Examination of Easel Paintings, PACT, 1986.
- Lilliane Masschelein-Kleiner, Ancient Binding Bedia, Varnishes and Adhesives, ICCROM, 1985.
- Nathan Stolow, Conservation and exhibitions: packing, transport, storage, and environmental considerations, Boston : Butterworths, 1987.
- Knut Nicolaus, The Restoration of Paintings, Könemann, 1998.
- M. Richard, M.F. Mecklenburg, R. Merrill, Art in Tranzit: Handbook for Packing and Transporting Paintings, 1-4, Washington, D.C.: National Gallery of Art, 1991.
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 

Șef Serviciu S, gr. II - 1 post Serviciu Economic

Cerințele postului:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale - ramura științe economice;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- minimum 2 ani vechime într-o funcție de conducere;
- să aibă cunoștințe de operare P.C.;
- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.

Bibliografie:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
- Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor şi sponsorizărilor de către instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unități de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinul M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilității de gestiune;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată.

 

Economist S, gr. IA - 1 post Serviciu Economic

Cerințele postului:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale - ramura știinţe economice;
- minimum 7 ani vechime în muncă;
- minimum 3 ani vechime în domeniul economic;
- cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
- cunoștințe de operare P.C.;

Bibliografie:

- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
- Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor şi sponsorizărilor de către instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unități de profil, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților administrativ teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților administrativ teritoriale;
- Ordinul M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilități de gestiune;
- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecțiilor publice, republicată.

 

Casier M - 1 post Casieria centrală

Cerințele postului:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minimum 1 an;
- cunoștințe la nivel mediu de operare PC.

Bibliografie:

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;

 

Casier M - 1 post Casieria Muzeul Colecțiilor de Artă

Cerințele postului:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă minimum 1 an;
- cunoștințe la nivel mediu de operare PC;

Bibliografie:

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O. G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 923/2014 – Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv și Codul specific de norme profesionale;

 

Șef Atelier S, gr. II - 1 post Atelier Întreținere

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniile: ingineria instalațiilor / arhitectură / construcții;
- minimum 2 ani vechime în specialitate;
- cunoștințe de operare P.C.;
- cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională.

Bibliografie:

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții; Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
- H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții şi instalații aferente acestora;
- Legea nr. 311/2003 Legea muzeelor şi colecțiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 Legea securității şi sănătății în muncă;
- H.G. nr. 1425/2006 şi H.G. nr. 955/2010 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Norme de siguranță la foc a construcțiilor - P118/99;
- Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice Ministerului Culturii, aprobate prin OMC nr. 4138/1999;
- Ghid privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii; muzee, expoziții de artă, etc.;
- Asociația Inginerilor de Instalații din România; manual de instalații; instalații încălzire vol. (I), sanitare vol. (S), ventilație/climatizare (V), Ed. Artteco, Buc. 2010;
- L. Dumitrescu, Instalații sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura Tehnică București 1980;
- St. Vintilă, Instalaţii sanitare pentru ansambluri de clădiri, Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1995;
- M. Ilina, Instalaţii încălzire şi reţele termice, Editura didactică şi pedagogică Bucureşti 1985;
- O. Centea, C. Bianchi - Instalaţii electrice;
- A. Georgescu, Lumina naturală şi culoarea în sistemele de iluminat integrate, iluminat natural, iluminat artificial;
- V. Gligor, Controlul iluminatului şi reabilitarea instalaţiilor de iluminat.

Tematică:

- Ventilarea mecanică și climatizarea, alcătuirea unei instalații de ventilație mecanică, aparate de ventilație și încălzire, chillere și CTA-uri, climatizare ;
- Sisteme de încălzire - generalități, principalele echipamente si materiale folosite la instalațiile de încălzire, centrale termice-generalități;
- Instalații de stingere incendiilor si evacuare fum;
- Sisteme de iluminat general, muzeal; sisteme de iluminat de siguranța;
- Mărimi, unități, masuri fotometrice, temperatura de culoare si nivelul de iluminare;
- Surse de iluminare, sistem de control al iluminatului;
- Dimensionări circuite;
- Respectarea Normelor securității si sănătății în muncă a Normelor PSI in activitatea de întreținere;
- Măsuri elementare de asigurare la seisme în depozite de patrimoniu;
- Sistemul calității în construcții.

 


 

În temeiul prevederilor art. 7 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Muzeul Naţional de Artă al României organizează, în perioada 5 - 6 iulie 2017, la sediul său din Calea Victoriei nr. 49-53, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante:

- Referent S gr. IA (1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing);
- Referent S gr. I (3 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing).


Concursul constă în următoarele etape succesive:

a) selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în zilele de 5-6 iulie 2017;
b) proba scrisă eliminatorie la limba străină va avea loc pe data de 14 iulie 2017, ora 10.00; NOTA OBŢINUTĂ NU ARE PONDERE LA MEDIA FINALĂ;
c) proba scrisă de specialitate va avea loc pe data de 20 iulie 2017, ora 10.00;
d) interviul va avea loc pe data de 26 iulie 2017, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

Candidaţii vor prezenta la înscriere un dosar de concurs ce va conţine următoarele documente:

- actul de identitate (original şi copie) sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
- documente care să ateste nivelul studiilor, specializărilor şi îndeplinirii condiţiilor specifice (original şi copie); 
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- scrisoare de intenţie (pentru cei cu studii superioare);
- scrisoare de recomandare (pentru cei cu studii superioare);

Înscrierile se primesc la Serviciu Resurse Umane până la data de 4 iulie 2017, ora 13.00, tel.: 021.313.17.44. sau 021.313.30.30 / 817.

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

  

REFERENT S IA ( 1 post Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei,
jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 4 ani vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze/ franceze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

Bibliografie:

Management muzeal şi educaţie muzeală, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;
- Fiona McLean, Marketing the museum, Routledge London and New York, 1998;
Practica relaţiilor publice în muzee, Alexandra Zbuchea coordonator, Editura Comunicare.ro SNSPA, Bucureşti, 2014;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999.


REFERENT S I/ debutant - (3 posturi Secţia Educaţie, Comunicare, Proiecte Culturale, Marketing)

Cerinţele postului:

- studii superioare în domeniul artei, istoriei artei, istoriei, pedagogiei, psihologiei, jurnalism, filologie, comunicare, publicitate sau alte științe socio-umane;
- minimum 1 an vechime cu studii superioare;
- cunoaşterea limbii engleze / franceze la nivel avansat: (probă scrisă eliminatorie);
- abilităţi pentru lucrul cu publicul de diverse categorii de vârstă;
- abilităţi de comunicare cu mass-media şi în social media;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru a lucra cu publicul și în afara orelor de program;
- organizare de evenimente tip muzeal;
- activități administrative legate de derularea proiectelor.

Bibliografie:

Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul colecţiilor, Editura RMN, 1999;
Muzeul Naţional de Artă al României. Ghidul Galeriei de Artă Veche Românească, Editura MNAR, 2008;
- Muzeul Naţional de Artă al României. Maeştrii picturii europene. Secolele XV-XVIII, Matache Maria, Editura Electa, 1998;
Muzeul Colecţiilor de Artă, Editura MNAR, Bucureşti, 2013;
Management muzeal şi educaţie muzeală în România, Editura Asociaţia muzeelor din Olanda, Amsterdam 2010;

 

Manager,
Călin Stegerean

Întocmit,
Luminița Neagu
Șef Serv. Resurse Umane.